Chemická kotva vinylester CEYS 300 ml

299.48 

Katalogové číslo: CEYS42901621.01 Kategorie:

Popis

Chemická kotva vinylester:
Zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných materiálů jako je cihla, beton,  cement, kámen, dřevo…
Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Výrobek je schválen pro vysoce odolné zakotvení podle ETAG 001-1  Option 7. Použití je ideální ve vysoce korozivním prostředí, ve spojení, která nesmějí propouštět vodu a je dlouhou dobu odolný ohni ve vztahu k maximálnímu tlaku zátěže. Umožňuje aplikace v blízkosti kraje plochy. Nerozpíná se. Neobsahuje styren. Neobsahuje ftaláty.
                                                       ZÁTĚŽ                           ODOLNOST                  CERTIFIKACE
OHNI
                       
NÁVOD NA POUŽITÍ
  • Odšroubovat víčko.
  • Odříznout oba sáčky pod kroužkem.
  • Našroubovat míchací špičku a vložit kartuši do výtlačné pistole.
  • Před aplikací vytlačit malé množství hmoty, dokud nebude mít jednolitou šedou barvu.
  • Během míchání směsi vzniká chemická reakce při zvýšené teplotě.
  • Míchací špičku nechte našroubovanou, novou míchací špičku našroubujte těsně před příští aplikací.
Optimální teplota při aplikaci je +20 oC. Skladovat mezi + 5 oC  až + 25 oC. Upozornění: Nevhodná přeprava nebo skladování mohou poškodit plastové sáčky uvnitř. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby šedá barva směsi byla jednolitá před každou aplikací.
DUTÉ MATERIÁLY – cihly, příčky, zdi, truhlářská okna a dveře
PLNÉ MATERIÁLY – vstřikovaná malta, přírodní kámen, galvanická ocel, nere-zová ocel, ocel s vysokou odolností koroze
MATERIÁLY:   cihla,  beton,  cement,  kámen,  dřevo.
ODOLNOST ZÁTĚŽI:   1400 kg/cm2
TEPLOTNÍ ODOLNOST:   do + 120 oC
PŘÍKLADY POUŽITÍ
SPECIFICKÁ RIZIKOVOST
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí – viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
OBSAHUJE: Dibenzoyl peroxid.